بورس کالا

لینک های مهم وبسایت بورس کالا ایران

 

مدارک و راهنما جهت صدور کد بورس کالا

 

راهنما

راهنمای تکمیل فرمها و مدارک جهت صدور کد بورس کالا


دانلود

فرم

فرم درخواست کد اشخاص حقوقی ایرانی جهت صدور کد بورس کالا


دانلود

فرم

فرم درخواست کد اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی جهت صدور کد بورس کالا

دانلود

راهنما

مدارک لازم جهت صدور کد بورس کالا اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی


دانلود