• دوشنبه 8 اردیبهشت 1399
  • آموزش
  • 934 بازیدکننده

معاملات غیرنقدی معاملاتی که است که مستلزم‌ استفاده‌ از وجه نقد نيست‌ نبايد در صورت‌ جريان‌ وجوه نقد انعكاس‌ يابد.

اين‌ معاملات‌، به‌ استثنای معاملات‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای عملياتی، در صورت‌ با اهمیت‌ بودن‌ بايد در يادداشتهای توضيحی به‌ نحوی مناسب‌ افشا شود.

صورت‌ جريان‌ وجوه نقد تنها منعكس‌ كننده‌ اثرات‌ نقدی معاملات‌ و ساير رويدادها است‌. اين‌ امر موجب‌ می‌شود كه‌ معاملات غیرنقدی كه‌ در برخی مواقع‌ در مجموعه‌ معاملات‌ و ساير رويدادهای واحد تجاری دارای اهميت‌ است‌، از نظر استفاده‌كننده‌ صورتهای مالی دور بماند.

بدين‌ لحاظ‌ جهت‌ ارتقای كيفيت‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورت‌ جريان‌ وجوه نقد و فراهم‌ آوردن‌ زمينه‌های لازم‌ جهت‌ پيش‌بينی بهتر جريانهای نقدی آتی، افشای اطلاعات‌ در مورد معاملات‌ غير نقدی با اهميت‌ در يادداشتهای توضيحی ضروری است‌.

از آنجا كه‌ اثر معاملات‌ غير نقدی ممكن‌ است‌ در هريك‌ از طبقه‌ بنديهای صورت‌ جريان‌ وجوه نقد قرار گيرد، ارائـه‌ اين‌ اطلاعات‌ درصورت‌ تعدد موارد به‌ تفكيک سرفصلهای اصلی صورت‌ جريان‌ وجوه نقد ممكن‌ است‌ ضرورت‌ يابد.

از نمونه‌های معاملات‌ غير نقدی می‌توان‌ به‌ تحصيل‌ داراييهای ثابت‌ مشهود در قبال‌ تسهيلات‌ مالی يا صدور سهام‌، مبادله‌ موجودی مواد اوليه‌ يا موجودی كالای ساخته‌ شده‌ با دارايی ثابت‌ مشهود، افزايش‌ سرمايه‌ از محل‌ مطالبات‌ حال شده‌ بستانكاران‌ و جايگزينی وامهای بلند مدت‌ با وامهای بلند مدت‌ ديگر اشاره‌ كرد.

تغييرات‌ در چارچوب‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ كه‌ مبين‌ طبقه‌بندی مجدد حسابهای تشكيل‌ دهنده‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ است‌ از قبيل‌ افزايش‌ سرمايه‌ از محل‌ اندوخته‌ها و تخصيص‌ اندوخته‌ از محل‌ سود انباشته‌، در زمره‌ معاملات‌ غير نقدی مستلزم‌ افشا تلقی نمی‌شود