شاخص بورس در ۵۱ روز معاملاتی با ۱۵۵هزار و ۸۶۱ واحد کاهش، معادل ۱۱.۹۲ درصد افت کرد.
از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته تعداد 273میلیارد و 555 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 2250هزار و 468میلیارد ریال در بیش از 25میلیون و 378هزار و 30 دفعه طی 51 روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت.
این درحالی است که تعداد 30 میلیارد و 3 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 589 هزار و 571 میلیارد ریال نیز در این مدت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص بورس نیز در این 51 روز با 155هزار و 861 واحد کاهش، معادل 11.92 درصد افت کرد و در پایان هفته گذشته به رقم یک میلیون و 151هزار و 846 واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز در این مدت با 59 هزار و 54 واحد کاهش، معادل 13.43درصد افت کرد و رقم 380هزار و 747 واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول هم در این مدت با 124هزار و 629 واحد افت در این مدت به رقم 844 هزار و 471واحد و شاخص بازار دوم با 278هزار و 485 واحد کاهش به عدد 2 میلیون و 324 هزار و 264 واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با 12.86 درصد کاهش و شاخص بازار دوم با 10.70 درصد افت همراه شدند.